Home
About
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka kva- litné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied. Vytvára príležitosti na spojenie štúdia a praxe pros- tredníctvom inovatívneho mentoringu, dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a práce v komunite. Je stredo- európskym lídrom v rozvoji celosvetovo uznávanej vzde- lávacej stratégie service learning a prvou univerzitou v SR, ktorej študijné programy sú súčasťou medzinárod- ného programu CFA Institute University Recognition Program. Funguje na nej Globsec Academy Center, inkubátor mladých lídrov podporovaný rovnomenným think-tankom svetového mena a Talentové a výskumné centrum. Vzdelávanie na UMB zabezpečujú profesionáli a odborníci z praxe, čo sa stretáva s pozitívnym hodnote- ním študentov i zamestnávateľov. Príkladom je spoluprá- ca UMB a spoločnosti SAP Slovensko: študenti môžu po úspešnom absolvovaní dvoch výberových predmetov zís- kať Univerzitný SAP certifikát a tiež Globálny certifi- kát SAP. UMB je 4. najúspešnejšou v programe Erasmus+, každoročne zrealizuje približne 450 zahraničných mobilít. Úspešne spolupracuje s univerzitami vo francúzsky hovo- riacich krajinách. Vo vybraných študijných programov je možné získať okrem slovenského i diplom zo zahraničnej univerzity. Mnohí študenti UMB sa venujú umeniu alebo športu. Medzi absolventmi a pedagógmi UMB sú viacerí olympijskí víťazi a ich tréneri.

Matej Bel University in Banská Bystrica offers high quali- ty education in the field of humanities and social sciences. The university creates opportunities for connection of both study and practice by innovative mentoring, volunteering, informal education and community work. The university is Middle European leader in developing the worldwide reco- gnized educational strategy service learning and the first university in the Slovak Republic, whose study pro- grammes are a part of the international programme CFA Institute University Recognition Programme. Globsec Academy Center, incubator of young leaders, supported by the worldwide recognized think-tank of the same name, operates here as well as the Talent and Research Centre. Studies at the MBU are being guaranteed by profession- als and practitioners; this finds positive appreciation by both students and employers. One of examples is the co- operation of MBU and the company SAP Slovensko: after successfully passing two optional subjects the students can acquire the University SAP Certificate and also the Global Certificate SAP. MBU is the 4th most successful in Erasmus+ Programme; approximately 450 foreign mobili- ties are being carried out every year. The university has also a successful cooperation with universities in francophone countries. For selected study programmes it is possible to obtain apart from the Slovak diploma also a diploma from foreign university. Many MBU students attend to art or sports. Among the MBU graduates and teachers there are several Olympic winners as well as their trainers.